วันที่สมัคร: 22 มิถุนายน 2561
รายละเอียดการสมัคร
ตำแหน่งงานที่สมัคร  
เงินเดือนที่ต้องการ
ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร ปี เดือน
วันที่สามารถเริ่มงานได้
รูปถ่าย
ระบุที่อยู่ไฟล์รูปถ่ายเพื่ออัพโหลด  
รูป 1 นิ้ว เป็นไฟล์ JPEG เท่านั้นและมีขนาดไม่เกิน 1 MB.
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อ (ภาษาไทย)  
นามสกุล (ภาษาไทย)  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
เพศ
วันเกิด
อายุ
สัญชาติ  
ศาสนา  
เลขประจำตัวประชาชน  
วันออกบัตรประจำตัวประชาชน
วันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้ประกันสังคม
ประวัติครอบครัว
ข้อมูลบิดา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล มีชีวิตอยู่ อายุ อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
 
ข้อมูลมารดา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล มีชีวิตอยู่ อายุ อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
 
ข้อมูลพี่น้อง คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล มีชีวิตอยู่ อายุ อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
 
 
 
 
 
ข้อมูลคู่สมรสและบุตร
สถานภาพสมรส
ข้อมูลคู่สมรส
คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
หน่วยงาน/บริษัท
ข้อมูลบุตร
จำนวนบุตรทั้งสิ้น
จำนวนบุตรก่อนศึกษา
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
จำนวนบุตรที่ทำงานแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที)  
E-Mail Address  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่  
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตรอก
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง  
อำเภอ(กิ่งอำเภอ)/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน
พักอยู่กับ 
บ้านเลขที่  
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตรอก
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์
 
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อ  
นามสกุล  
ความสัมพันธ์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที)  
บ้านเลขที่  
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตรอก
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา จากปี ถึงปี วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ผลการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษา ความเข้าใจ การพูด การอ่าน การเขียน
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
รายละเอียดงานที่ทำ และความรับผิดชอบ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
รายละเอียดงานที่ทำ และความรับผิดชอบ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
รายละเอียดงานที่ทำ และความรับผิดชอบ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
รายละเอียดงานที่ทำ และความรับผิดชอบ
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก
รายละเอียดงานที่ทำ และความรับผิดชอบ
ผู้รับรอง
ชื่อ โทรศัพท์ ที่อยู่
ข้อมูลอื่นๆ
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร
ท่านขับรถยนต์ได้หรือไม่
ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่
ท่านมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือไม่  
ท่านมีปัญหาด้านสายตา(ตาบอดสี)
ท่านเคยเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคเรื้อรังใช่หรือไม่  
ท่านเคยถูกตัดสินจำคุก กักบริเวณ หรือเคยมีคดีเกี่ยวกับศาลหรือไม่  
ท่านเคยถูกสั่งพักงานหรือไล่ออกจากงานด้วยกรณีใดๆ หรือไม่  
ท่านสูบบุหรี่หรือดื่มสุราใช่หรือไม่
ท่านสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
ท่านมีญาติหรือคนรู้จักในบริษัทนี้หรือไม่  
     
ท่านเคยฝึกงานในบริษัทนี้หรือไม่  
ความสามารถพิเศษ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน แล้วบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้า หรือให้ข้าพเจ้าออกจากงานได้ทันที
 
Copyright ? 2009 , Business Applications Co., Ltd . All rights reserved.